INSOLVENCE

PRINCIPY INSOLVENCE, NABÍDKA KONZULTACE A VYPRACOVÁNÍ INSOLVENČNÍHO NÁVRHU

Nabízíme zpracování insolvenčního návrhu

 • Insolvenční návrh musí sepsat a za dlužníka podat jen osoba vyjmenovaná v ustanovení § 390a insolvenčního zákona , tj. např. insolvenční správce nebo advokát.
 • cena za sepsání insolvenčního návrhu pro jednotlivce činí 4.000 Kč + 21% DPH
 • cena za sepsání insolvenčního návrhu pro manžele činí 6.000 Kč + 21% DPH

  Sepis návrhu či konzultaci lze domluvit ZDE


 NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

Od 1. června 2019 začala platit nová pravidla osobních bankrotů, která nově umožňují oddlužení většímu počtu předlužených osob. Úspěšné absolvování oddlužení již není podmíněno splacením alespoň 30 procent dluhu. 


NOVINKY PRO DLUŽNÍKY

 • K oddlužení nově postačí, bude-li dlužník schopen za 5 let splatit svým nezajištěným věřitelům alespoň tolik, kolik činí hotové výdaje a odměna insolvenčního správce. Ty představují dohromady 900 Kč měsíčně, popř. 1 089 Kč měsíčně, pakliže je insolvenční správce plátcem DPH. Pokud byla dlužníkovi stanovena povinnost platit výživné, musí současně platit i výživné.
 • Pokud dlužník splatí věřitelům během 5 let více než 30 procent dluhu a zároveň neporuší své povinnosti , bude úspěšně oddlužen a osvobozen od povinnosti zaplatit věřitelům zbývající část dluhu. V případě, že dlužník uhradí za 5 let méně než 30 procent dluhu, bude soud posuzovat, zda vynaložil veškeré úsilí k tomu, aby věřitelům splatil co nejvíce, a na základě toho rozhodne, zda bude osvobozen od zbytku dluhů čin nikoli.
 • V případě, že se dlužníkovi podaří splatit za první 3 roky oddlužení alespoň 60 procent dluhu, bude úspěšně oddlužen již po uplynutí této doby.
 • Již po 3 letech budou nově oddluženi také lidé ve starobním či invalidním důchodu 2. nebo 3. stupně, u nich k úspěšnému oddlužení postačí, budou-li schopni svým nezajištěným věřitelům uhradit alespoň tolik, kolik činí hotové výdaje a odměna insolvenčního správce.
 • Oddlužení již nově nemůže probíhat jen plněním splátkového kalendáře ale kombinací splátkového kalendáře a zpeněžení majetkové podstaty, případně může jít o samotné zpeněžení majetkové podstaty. Při kombinaci obou způsobů je chráněno dlužníkovo obydlí, pakliže nepřesahuje přiměřenou hodnotu. Dále není možné prodat ani obvyklé vybavení domácnosti či majetek dlužníka, jehož prodej by byl neekonomický.
 • K výraznému zjednodušení došlo u formalit spojených s podáním návrhu na oddlužení. Dlužníci k němu již nemusí přikládat kompletní seznam svých dluhů. Přehled svých očekávaných příjmů nově nemusí předkládat pro následujících 5 let, ale pouze pro příštích 12 měsíců. Ke stejnému zjednodušení došlo i u přehledu o dosavadních příjmech, příštích 12 měsíců. Ke stejnému zjednodušení došlo i u přehledu o dosavadních příjmech, který již dlužník také předkládá pouze za 12 předcházejících měsíců.
 • Na návrh dlužníka může soud povolit přerušení jeho oddlužení na dobu až 1 roku. Po tuto dobu dlužníkovi nebudou prováděny srážky ze mzdy. Tuto možnost lze využít pouze ze závažných důvodů.
 • Insolvenční soud může dlužníkovi uložit povinnost využít služeb odborného sociálního poradenství, a to v rozsahu až 100 hodin.

NOVINKY PRO VĚŘITELE

 • Lhůta pro přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení je prodloužena na 2 měsíce.
 • Úroky, úroky z prodlení, sankce a smluvní pokuty převyšující původní dluh jsou nově spláceny jako tzv. podřízené pohledávky, tedy až po splacení původních dluhů (nepřednostních pohledávek) všech přihlášených věřitelů.

JUDr. Stanislava Vohradská, Čsl. armády 1, 253 01 Hostivice, pobočka České Budějovice, Hroznová 253/28, 370 01 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!