NEMOVITÝ MAJETEK

AKTUÁLNÍ A PŘIPRAVOVANÉ PRODEJE

PŘÍMÝ KONTAKT

 +420 220 923 129

 ak@vohradska.cz


RODINNÝ DŮM 

Lubě, okres Blansko                                                                                                              PRODÁNO!!!

Prodej rozlehlé usedlosti v obci Lubě, okres Blansko. Celková plocha pozemku je 6 201 m2, ZP 1092 m2, zahrada 4 690 m2, ostatní plocha 419m2. Celý areál je tvořen hlavní obytnou budovou - rodinným domem , který je přízemní samostatně stojící a částečně podsklepený . Je postaven z cihel, kamene a dřeva. Střecha je sedlová a podkroví je v současné době nevyužité. Střecha je kryta eternitovými šablonami a taškou pálenou. Dům je obdélníkového půdorysu. Je napojen na IS - elektro, obecní vodovod a plyn . Je vytápěný plynovým kotlem. Koupelna je opatřená vanou a boilerem.

Na rodinný dům z levé strany navazuje přízemní stavba se sedlovou střechou, z pravé strany navazuje na dům přízemní objekt bez zastřešení. Tento objekt je rozestavěný se svislými konstrukcemi a částečnou stropní konstrukcí. Za rodinným domem je situována další přízemní vedlejší stavba se sedlovou střechou.

Okolní pozemky leží v mírně svažitém terénu a tvoří funkční celek. Jsou přístupné vjezdem z boční komunikace. Ve svahu je vybudován sklep . Na pozemku se ještě nachází otevřený cihlový přístavek krytý střechou.
Dům se nachází v centrální zastavěné části obce Lubě, 500m od usedlosti je pěkné koupaliště. V obci se nachází Hospůdka u koupaliště, víceúčelové hřiště, knihovna.

Obec Lubě se nachází v okrese Blansko 24 km od Brna směr Svitavy / 27minut autem/ , 15km od Blanska / 18minut jízdy/a 5km od Černé Hory.

Celý areál je vhodný pro vlastní soukromou rekreaci , k poskytování ubytovacích služeb, sídlo podnikání, umístění lehké či řemeslné výroby v přilehlých budovách.

Nemovitost bude prodána nejvyšší nabídce.OBJEKT BYDLENÍ VE ŠPATNÉM TECHNICKÉM STAVU - zbořeniště    
SKOROŠICE, JESENÍK, OLOMOUCKÝ KRAJ                                                                                                         PRODÁNO!!!


Parcela St. 286 o výměře 218m2 - zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Skorošice, čp. 178, rodinný dům a dále parcela 668 o výměře 307 m2 - zahrada, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 30, vedeného pro obec Skorošice a katastrální území Horní Skorošice, Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník.

Jde o vyhořelý objekt před více jak 10 lety, bez zajištění a údržby, když se jedná pouze o zbytky zdiva a suť, včetně staré azbestové krytiny, která je nebezpečným odpadem a hrozí v případě splachů ekologická zátěž okolních pozemků a vodoteče. Přístup k nemovitosti a pozemkům je pouze přes cizí pozemky bez zapsaného věcného břemene. Hodnotu stavby může tvořit pouze hodnota vytěženého materiálu z demolice zbytku objektů, Cena demolice a odstranění materiálu, který je nebezpečným odpadem, značně převyšuje cenu použitelného kamene z demolice.

V případě zájmu kontaktujte kancelář insolvenčního správce na tel. čísle 734 277 432, vyřizuje Mgr. Vítková, e mail: insoffice (at) vohradska.cz   


RODINNÝ DŮM 

PRŮHONICE, PRAHA - ZÁPAD                                                                                                          PRODÁNO!!!


Dne 4.11.2020 proběhla dražba, nemovitosti byly vydraženy za 11. 697 000,- Kč .

Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř. , může každý do 15 dní ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudu písemně navrhnout , že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, nebylo učiněno nejvyšší podání ( předražek). Minimální výše předražku musí činit 14 621 250 Kč.

Návrh musím obsahovat náležitostí podle 42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen.

V případě zájmu lze pro bližší info kontaktovat i kancelář soudního exekutora, Mgr. Jana Svobody, tel. 585 750 843.


Pohled na dům ze zahrady
Pokoj
Zahrada
Obývací pokoj 2. NP
Koupelna 1. NP
Pokoj 1. NP

VÝROBNÍ AREÁL SPOLEČNOSTI METALPRES s.r.o.

STARÁ OSADA 94, 664 84 ZASTÁVKA, OKRES  BRNO                                                                                             PRODÁNO !!!                           


Nabídky zasílejte do datové schránky insolvenčního správce ID: y69ympa do 17. 7. 2020


Insolvenční správce vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitého majetku zapsaného do soupisu majetkové podstaty v části I nemovitý majetek, pod pořadovým číslem 1-21, zveřejněné v insolvenčním rejstříku pod číslem listu B-6. Souhlas soudu byl vydán dne 18.6.2020 na B - 47 a souhlas zajištěného věřitele je ze dne 6.12.2019.

Jedná se o soubor nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno venkov, pro obec a k.ú. Zastávka na LV 629, na adrese Stará osada 94, Zastávka, ve společném areálu se společností ISEM s.r.o.

Většina objektů nemá vlastní přístup z veřejné komunikace, ale jen přes pozemky společnosti ISEM s.r.o. Tato je dle předběžné informace ochotna jednat o zřízení věcného břemen chůze a jízdy.

Společně s nemovitostmi insolvenční správce prodává i vybavení budovy trafostanice na parcele p.č.1220/2. 

Prohlídka nemovitostí bude možná po dohodě se zájemci na adrese Stará Osada 94, 664 84 Zastávka. Minimální nabídka musí činit cenu obvyklou tj. 10.230.000,-Kč. Nemovitosti budou prodány nejvyšší nabídce. Nabídky doručte do 17.7.2020 do datové schránky insolvenčního správce ID : y69ympa.

Zájemce musí ke stejnému datu složit kauci ve výši 500 000 Kč na účet majetkové podstaty č. 123-854720247/0100, která propadne v případě, že vítězný zájemce nedoplatí kupní cenu ( viz. pokyn zajištěného věřitele ).


Pokyn zajištěného věřitele ke stažení:

Výpis z katastru LV 629 ke stažení:

Souhlas soudu s prodejem ke stažení:


RODINNÝ DŮM                                             

VOCHOV                                                                                                                                              PRODÁNO !!!POZEMEK, PARC.č. 4600/2 (trvalý travní porost), o výměře 406m2                  

okr. FRÝDEK - MÍSTEK                                                                                                          PRODÁNO!!!                     Dlužník Anna Tkáčová                                                                                                                     Č.j: KSOS 37 INS 25582 / 2019

Pozemek parc. číslo 4600/2 (trvalý travní porost), o výměře 406m2, v katastrálním území Frýdek - Místek.

Jedná se o pozemek ve správním území Okresního města Frýdek - Místek v jeho zastavěném území, kde by bylo možnost napojení vodovodu, el. síť a kanalizace.

Prodávaný pozemek je podle schváleného Územního plánu města Frýdek - Místek v území, které je určeno k zastavění komunikací, která se v současné době v těsné blízkosti buduje. Na pozemku jsou náletové dřeviny a další trvalý porost. Současná výstavba komunikace se přímo dotýká prodávaného pozemku. Polohopisně je pozemek na okraji zastavěného území města Frýdek - Místek poblíž nádrže Arnošt v místní části Rousínec.

Nemovitost je prodávána mimo dražbu nejvyšší nabídce. 


Znalecký posudek ke stažení: 

Výpis z katastru LV 520 ke stažení:


JUDr. Stanislava Vohradská, Čsl. armády 1, 253 01 Hostivice, pobočka České Budějovice, Hroznová 253/28, 370 01 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!