PRÁVNÍ SLUŽBY

S ČÍM POTŘEBUJETE PORADIT?

INSOLVENČNÍ PRÁVO

SMLOUVY A DOHODY

OBČANSKÉ PRÁVO

PRACOVNÍ PRÁVO

RODINNÉ PRÁVO

INSOLVENČNÍ PRÁVO

• sepisujeme insolvenční návrhy

 • cena za sepsání insolvenčního návrhu pro jednotlivce činí 4.000 Kč bez DPH
 • cena za sepsání insolvenčního návrhu pro manžele činí 6.000 Kč bez DPH

• zastupujeme dlužníky i věřitele v insolvenčních řízeních

 SMLOUVY A DOHODY

- smlouvy o převodech nemovitostí - kupní, darovací, směnné atd.

 • smlouvy spoluvlastnické
 • smlouvy o věcných břemenech
 • smlouvy upravující vztahy mezi manželi a smlouvy o vypořádání majetku mezi manželi
 • smlouvy o dílo
 • smlouvy o převodech obchodních podílů
 • smlouvy zprostředkovatelské
 • smlouvy o obchodním zastoupení
 • smlouvy o postoupení pohledávek
 • smlouvy nájemní a podnájemní
 • smlouvy zakládající zajištění závazku - zástavní smlouvy, smlouvy o ručení, smlouvy o převodu práva k zajištění závazku
 • ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak donesených a před advokátem podepsaných, ověření advokátem má rovnocennou platnost jako ověření notáře či matriky;
 • uplatnění neplatnosti smluv a odstoupení od smluv;
 • mimosoudní a soudní řešení sporů vyplývajících ze smluvních vztahů
OBČANSKÉ PRÁVO

 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů
 • prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek
 • zástavní práva a věcná břemena
 • vydržení
 • sousedské vztahy
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • vymáhání pohledávek právní cestou
 • smlouvy kupní, darovací a směnné
 • smlouvy o dílo a další typy smluv
 • neplatnosti smluv a odstoupení od smluv
 • vrácení daru
 • půjčky - jejich zřízení, zajištění a vymáhání
 • nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor
 • způsobilost k právním úkonům
 • osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti)
 • řešení všech sporů z občansko-právních vztahů
PRACOVNÍ PRÁVO

 • zpracování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, dohod o srážkách ze mzdy, pracovních řádů, mzdových předpisů, atd.
 • posouzení otázek skončení pracovního poměru, nároků na odstupné, náhrady za dovolenou, překážky v práci na straně zaměstnavatele apod.
 • nároky z pracovních úrazů
RODINNÉ PRÁVO

 • rozvod manželství
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství - svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova dětí
 • zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
 • styk rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi
 • výživné nezletilých a zletilých dětí
 • výživné manželů a výživné po rozvodu
 • výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem
 • určení a popření otcovství
 • příprava předmanželské smlouvy
 • sepisování a ověřování všech listin potřebných k tzv. dohodnutému rozvodu - dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a vyživovací povinnosti, vše pro dobu po rozvodu
 • příprava zúžení společného jmění manželů
 • vypořádání společného jmění manželů ve sporných řízeních 
JUDr. Stanislava Vohradská, Čsl. armády 1, 253 01 Hostivice, pobočka České Budějovice, Hroznová 253/28, 370 01 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!